Daily joke 06/02/15

آخوندی در اتوبوس نشسته بود که یک نفر که کمی بوی الکل میداد سوار شد و کنار او نشست…
مرد مست روزنامه ای باز کرد و مشغول خواندن شد و بعد از مدتی از آخوند پرسید :
حاج آقا روماتیسم از چی ایجاد میشود؟؟؟
آخوند هم موعظه را شروع کرد و گفت :

روماتیسم حاصل مستی و می گساری و بی بند و باری و روابط  نامشروع ، حرام خواری ، خبث اندیشه ، چشم هیز ، و گناهان کبیره بسیاری است…!
مرد با حالت منفعل دوباره سرش گرم روزنامه ی خودش شد.
آخوند از او پرسید چند وقت است روماتیسم داری؟؟؟؟
مرد گفت من روماتیسم ندارم ، اینجا نوشته است امام جمعه شهر دچار روماتیسم حاد شده است…!!!

😐😐😐

Comments are closed.